• Pi­lo­ta­żo­wa li­nia produkcyjna 

    So­lar Factory 

  • Au­to­no­micz­ny ro­bot czyszczący 

    SolarBot 

  • Fa­bry­ka pa­ne­li CIGS 

    Roltec 

WI­TAJ W ŚWIE­CIE ROLTEC!

 Od 2019 roku roz­wi­ja­my na­sze know-how w ob­sza­rze fo­to­wol­ta­iki.
Po­znaj nas bliżej!

PRO EKO

Dba­łość o śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne to na­sza wspól­na mi­sja. Na­szym zo­bo­wią­za­niem jest two­rze­nie pro­duk­tów wspie­ra­ją­cych po­zy­ski­wa­nie „czy­stej” energii.

Kre­atyw­ni

Nie­ustan­nie po­sze­rza­my ho­ry­zon­ty, od­kry­wa­my ta­jem­ni­ce i moż­li­wo­ści, ja­kie daje roz­wi­ja­nie tech­no­lo­gii OZE. Two­rzy­my urzą­dze­nia, któ­re wy­no­szą fo­to­wol­ta­ikę na nowy poziom.

ze­spo­ło­wi

Je­ste­śmy tech­nicz­ni i świet­ni w wy­twa­rza­niu pro­duk­tów wy­so­kiej ja­ko­ści, ale praw­dzi­wą róż­ni­cę sta­no­wią lu­dzie. Na­sze DNA to cią­głe po­szu­ki­wa­nie lep­szych rozwiązań. 

Wła­sne laboratorium 

Wy­po­sa­żo­ne w pe­łen za­kres naj­no­wo­cze­śniej­szych urzą­dzeń po­zwa­la na ba­da­nie i opra­co­wa­nie za­awan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie produktów. 

In­no­wa­cyj­ne produkty 

Szczy­ci­my się no­wa­tor­ski­mi pro­duk­ta­mi. Je­ste­śmy pierw­szą fir­mą w Pol­sce, któ­ra uru­cha­mia pro­duk­cję ogniw CIGS na dużą skalę. 

Współ­pra­ca z uczelniami 

Re­ali­zu­je­my pro­jek­ty rów­nież w ko­ope­ra­cji. Współ­pra­cu­je­my m.in. z Po­li­tech­ni­ką Wro­cław­ską i Uni­wer­sy­te­tem Mar­ci­na Lu­tra w Halle. 

Współ­pra­ca międzynarodowa 

W ob­sza­rze ba­daw­czo-roz­wo­jo­wym, jak i lo­gi­sty­ki sta­le roz­wi­ja­my współ­pra­cę z fir­ma­mi ze­wnętrz­ny­mi z ca­łe­go świata. 

W Rol­tec wie­rzy­my w róż­no­rod­ność. Suk­ces osią­ga­my jako ze­spół; wspól­nie pra­cu­je­my, wspie­ra­my się, dzie­li­my wie­dzą i świę­tu­je­my. Waż­ne dla nas pra­ca ze­spo­ło­wa, kre­atyw­ność, umie­jęt­ność sku­pie­nia się na roz­wią­za­niach i otwar­tość na zmia­nę.