SOLAR FACTORY

Przed­mio­tem pro­jek­tu So­lar Fac­to­ry jest wdro­że­nie przez Rol­tec wła­snej no­wej tech­no­lo­gii oraz uru­cho­mie­nia na jej pod­sta­wie li­nii pro­duk­cyj­nej cien­ko­war­stwo­wych ogniw fo­to­wol­ta­icz­nych o wy­so­kiej spraw­no­ści po­przez na­no­sze­nie i for­mo­wa­nie war­stwy CIGS z wy­ko­rzy­sta­niem im­pul­sów świetl­nych o du­żej intensywności.

Tech­no­lo­gia PV (pa­ne­le fo­to­wol­ta­icz­ne) osią­gnę­ła po­ziom go­to­wo­ści do zre­wo­lu­cjo­ni­zo­wa­nia sys­te­mu elek­tro­ener­ge­tycz­ne­go, umoż­li­wia­jąc kon­su­men­tom pro­duk­cję ener­gii na wła­sne po­trze­by oraz od­pro­wa­dza­nie nad­wyż­ki do sie­ci. Mimo to wciąż po­szu­ki­wa­ne są roz­wią­za­nia, zwięk­sza­ją­ce spraw­ność ogniw fo­to­wol­ta­icz­nych. Do­stęp­ne na ryn­ku ogni­wa CIGS II ge­ne­ra­cji nie osią­ga­ją spraw­no­ści 18% i sta­bil­no­ści mo­du­łów (90% spraw­no­ści po 10 la­tach). Po­ziom spraw­no­ści ogniw sta­no­wi głów­ną po­trze­bę i za­ra­zem ba­rie­rę rynku.

Wdro­że­nie no­wej tech­no­lo­gii Rol­tec po­zwo­li już w dru­giej po­ło­wie 2022 roku na uru­cho­mie­nie pro­duk­cji ogniw o spraw­no­ści 18%, przy ob­ni­żo­nych kosz­tach pro­duk­cji i sta­bil­no­ści stan­dar­do­wo ofe­ro­wa­nych mo­du­łów (90% spraw­no­ści po 10 la­tach) w sto­sun­ku do do­tych­czas zna­nych i ofe­ro­wa­nych na rynku.

Pro­jekt SOLAR FACTORY w liczbach:

Zgło­sze­nie pa­ten­to­we nr P.427122

WYNALAZEK ROLTEC

Uspraw­ni­li­śmy tech­no­lo­gię na­no­sze­nia war­stwy CIGS z wy­ko­rzy­sta­niem me­tod próż­nio­wych (me­to­dą od­pa­ro­wy­wa­nia, me­to­dą roz­py­la­nia ma­gne­tro­no­we­go i selenizacji/siarkowania).

Roz­wią­za­nie tech­no­lo­gicz­ne (wy­na­la­zek) pro­wa­dzi do istot­ne­go roz­wi­nię­cia tech­no­lo­gii, w tym m.in:
  1. Uzy­ska­nie lep­sze­go i kon­tro­lo­wa­ne­go stop­nia kry­sta­li­za­cji war­stwy CIGS – w tym kon­tro­la skła­du krysz­ta­łów w fa­zie wzrostu
  2. Uzy­ska­nie war­stwy CIGS o niż­szej chro­po­wa­to­ści i więk­szym roz­mia­rze zia­ren (do­men krystalicznych)
  3. Moż­li­wość na­no­sze­nia krysz­ta­łów o róż­nym skła­dzie (gra­dien­to­we ogni­wa) i wy­so­kim stop­niu krystalizacji
  4. Dzię­ki po­wyż­szym uzy­ski­wa­ne są wyż­sze spraw­no­ści mo­du­łów PV
  5. Skró­ce­nie cza­su wy­twa­rza­nia war­stwy CIGS (in-situ oraz post-treatment)
  6. Ob­ni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry po­trzeb­nej do for­mo­wa­nia war­stwy CIGS – dzię­ki cze­mu moż­li­we jest pro­wa­dze­nie tego pro­ce­su na ela­stycz­nych podłożach.
  7. Ob­ni­że­nie tem­pe­ra­tu­ry po­trzeb­nej do selenizacji/siarkowania – dzię­ki cze­mu moż­li­we jest pro­wa­dze­nie tego pro­ce­su na ela­stycz­nych podłożach.

In­we­sty­cja jest zgod­na z założeniami:

  • Stra­te­gii na rzecz in­te­li­gent­ne­go i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju sprzy­ja­ją­ce­go włą­cze­niu spo­łecz­ne­mu Europa2020 – pro­jekt wpły­nie na wdro­że­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań i zwięk­sza po­ziom in­we­sty­cji in­no­wa­cyj­nych na te­re­nie UE. Wnio­sko­daw­ca do­ta­cji jako fir­ma sek­to­ra MŚP roz­wi­ja bazę prze­my­sło­wą, co wpły­wa na pod­nie­sie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści go­spo­dar­czej re­gio­nu oraz kra­jo­wej i europejskiej.
  • Zak­tu­ali­zo­wa­nej Stra­te­gii Roz­wo­ju Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go do 2020 „Wiel­ko­pol­ska 2020” — jed­ną z naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych branż jest pro­duk­cja ma­szyn i urzą­dzeń, re­ali­za­cja pro­jek­tu bez­po­śred­nio wpły­wa na re­ali­za­cję ce­lów stra­te­gii (cele 4.2, 6.1 i 6.5).
  • Re­gio­nal­nej Stra­te­gii In­no­wa­cji dla Wiel­ko­pol­ski na lata 2015–2020. Ak­tu­ali­za­cja (wdro­że­nie) no­wej tech­no­lo­gii bę­dą­cej przed­mio­tem pro­jek­tu wpi­su­je się w ob­sza­ry in­te­li­gent­nej spe­cja­li­za­cji „Prze­mysł jutra”.