KONTAKT

ROLTEC sp. z o.o.

Skon­tak­tuj się z nami:

ROLTEC Sp. z o.o.

Biu­ro: Ży­li­ce 31 e, 63–900 Ra­wicz, tel. +48 65 537 39 99, biuro@roltec.pl

Sie­dzi­ba:  ul. Świę­ty Mar­cin 29/8, 61–806 Poznań

NIP : 895 20 26 494, REGON: 022321514

Pra­cu­je­my od po­nie­dział­ku do piąt­ku od 8.00 do 16.00

In­spek­tor ochro­ny da­nych: Mo­ni­ka Zyg­munt-Ja­kuć | iod@roltec.pl