Po­li­ty­ka prywatności

PO­STA­NO­WIE­NIA OGÓLNE

 1. Po­li­ty­ka pry­wat­no­ści okre­śla spo­sób zbie­ra­nia, prze­twa­rza­nia i prze­cho­wy­wa­nia da­nych oso­bo­wych użyt­kow­ni­ków ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go w do­me­nie roltec.pl
 2. Ad­mi­ni­stra­to­rem da­nych oso­bo­wych jest Rol­tec Sp. z o. o., ul. Świę­ty Mar­cin 29/8, 61–806 Po­znań. („Spół­ka”).
 3. Ad­mi­ni­stra­tor wy­zna­czył In­spek­to­ra ochro­ny da­nych, z któ­rym moż­na skon­tak­to­wać się
  li­stow­nie: na ad­res wska­za­ny w punk­cie po­wy­żej, elek­tro­nicz­nie: na ad­res iod@roltec.pl
 4. Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne się zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych) (da­lej: RODO).
 5. Dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków ser­wi­su będą prze­twa­rza­ne zgod­nie z pra­wem, zbie­ra­ne dla ozna­czo­nych, zgod­nych z pra­wem ce­lów i nie­pod­da­wa­ne dal­sze­mu prze­twa­rza­niu nie­god­ne­mu z tymi ce­la­mi, me­ry­to­rycz­nie po­praw­ne i ade­kwat­ne w sto­sun­ku do ce­lów, w ja­kich są prze­twa­rza­ne oraz prze­cho­wy­wa­ne nie dłu­żej niż jest to nie­zbęd­ne do osią­gnię­cia ce­lów przetwarzania.

CELE I POD­STA­WY PRAW­NE PRZE­TWA­RZA­NIA DANYCH

 1. Dane oso­bo­we użyt­kow­ni­ków ser­wi­su prze­twa­rza­ne będą w na­stę­pu­ją­cych ce­lach:
  a) opra­co­wa­nia i prze­ka­za­nia ofer­ty zgod­nej z in­dy­wi­du­al­ny­mi wy­ma­ga­nia­mi użyt­kow­ni­ka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b) ko­mu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kiem, w tym prze­sy­ła­nia od­po­wie­dzi na kie­ro­wa­ne py­ta­nia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  c) pro­wa­dze­nia dzia­łań mar­ke­tin­go­wych po­przez prze­sy­ła­nie in­for­ma­cji han­dlo­wych i mar­ke­tin­go­wych, za po­śred­nic­twem ka­na­łu ko­mu­ni­ka­cji, na któ­ry użyt­kow­nik do­bro­wol­nie wy­ra­ził zgo­dę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  d) prze­pro­wa­dze­nia pro­ce­su re­kru­ta­cji i ewen­tu­al­ne­go uwzględ­nie­nia do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych w przy­szłych pro­ce­sach re­kru­ta­cji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  e) ewen­tu­al­ne­go usta­le­nia, do­cho­dze­nia rosz­czeń lub obro­ny przed nimi na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su Spół­ki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go in­te­re­su Spół­ki po­le­ga­ją­ce­go na pro­wa­dze­niu we­ry­fi­ka­cji ak­tyw­no­ści Użyt­kow­ni­ków i ich pre­fe­ren­cji dla opty­ma­li­za­cji usług i pro­duk­tów oraz sto­so­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­su (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2.  W każ­dym z po­wyż­szych ce­lów po­da­nie da­nych jest do­bro­wol­ne, ale nie­zbęd­ne­go do jego realizacji.

OKRES PRZE­TWA­RZA­NIA DANYCH

Dane oso­bo­we prze­twa­rza­ne są przez okres nie­zbęd­ny do re­ali­za­cji celu, dla któ­re­go zo­sta­ły ze­bra­ne, a na­stęp­nie są prze­cho­wy­wa­ne do mo­men­tu przedaw­nie­nia rosz­czeń, jed­nak nie dłu­żej niż rok od mo­men­tu ze­bra­nia tych da­nych.
Dane prze­twa­rza­ne na po­trze­by pro­ce­su re­kru­ta­cji prze­cho­wy­wa­ne są przez okres 3 mie­się­cy od dnia za­koń­cze­nia na­bo­ru lub przez okres 12 mie­się­cy li­czo­ne od dnia wy­ra­że­nia zgo­dy na prze­cho­wy­wa­nie do­ku­men­tów apli­ka­cyj­nych na po­trze­by przy­szłych re­kru­ta­cji.
Dane prze­twa­rza­ne na po­trze­by prze­sy­ła­nia in­for­ma­cji han­dlo­wych będą prze­twa­rza­ne do cza­su wy­co­fa­nia zgo­dy z za­strze­że­niem, że wy­co­fa­nie tej zgo­dy nie ma wpły­wu na zgod­ność prze­twa­rza­nia da­nych, któ­re­go do­ko­na­no przed jej wycofaniem.

OD­BIOR­CY DANYCH

Dane mogą być prze­ka­zy­wa­ne od­bior­com bę­dą­cy­mi pod­mio­ta­mi prze­twa­rza­ją­cy­mi – świad­czą­cy­mi usłu­gi na na­sze zle­ce­nie i w na­szym imie­niu, któ­rym zle­ci­my czyn­no­ści wy­ma­ga­ją­ce prze­twa­rza­nia da­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych, w szcze­gól­no­ści w za­kre­sie usług IT, usług mar­ke­tin­go­wych (m.in. agen­cje mar­ke­tin­go­we), ba­dań ryn­ku, or­ga­ni­za­cji i re­ali­za­cji wy­da­rzeń, call cen­ter, trans­por­to­wych, ar­chi­wi­za­cji, ob­słu­gi ko­re­spon­den­cji, au­dy­to­rom, pro­fe­sjo­nal­nym do­rad­com.
W nie­któ­rych przy­pad­kach pod­mio­ty ze­wnętrz­ne świad­czą­ce usłu­gi na na­sze zle­ce­nie mogą wy­stę­po­wać w roli nie­za­leż­nych ad­mi­ni­stra­to­rów np. pocz­ta pol­ska lub inni ope­ra­to­rzy pocz­to­wi, ope­ra­to­rzy trans­ak­cji płat­ni­czych.
Dane oso­bo­we co do za­sa­dy nie będą prze­ka­zy­wa­ne poza Eu­ro­pej­ski Ob­szar Go­spo­da­rzy ani do or­ga­ni­za­cji międzynarodowych.

PRA­WA OSÓB KTÓ­RYCH DANE DOTYCZĄ

Użyt­kow­nik ser­wi­su ma pra­wo do:

 1. do­stę­pu do tre­ści swo­ich da­nych osobowych
 2. spro­sto­wa­nia swo­ich da­nych osobowych,
 3. usu­nię­cia swo­ich da­nych osobowych,
 4. ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia swo­ich da­nych osobowych,
 5. prze­no­sze­nia swo­ich da­nych osobowych,
 6. wnie­sie­nia sprze­ci­wu wo­bec prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych od­by­wa­ją­ce­go się w opar­ciu o praw­nie uspra­wie­dli­wio­ny in­te­res administratora,
 7. wy­co­fa­nia zgo­dy w do­wol­nym mo­men­cie bez wpły­wu na zgod­ność z pra­wem prze­twa­rza­nia, któ­re­go do­ko­na­no na pod­sta­wie tej zgo­dy przed jej odwołaniem.
 8. Użyt­kow­nik ser­wi­su ma pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Da­nych Oso­bo­wych, w sy­tu­acji, w któ­rej uzna, że prze­twa­rza­nie na­ru­sza jego pra­wa lub wol­no­ści.
  Wszyst­kie wnio­ski, o któ­rych mowa w punk­cie 1 po­wy­żej moż­na skła­dać do In­spek­to­ra ochro­ny da­nych na ad­res iod@roltec.pl

PO­STA­NO­WIE­NIA KOŃCOWE

Użyt­kow­nik de­cy­du­jąc się na ko­rzy­sta­nie z wy­bra­nych funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­su ak­cep­tu­je opi­sa­ne w ni­niej­szym do­ku­men­cie wa­run­ki.
Spół­ka Rol­tec sp. z o.o. za­strze­ga so­bie pra­wo do wpro­wa­dze­nia zmian w ni­niej­szej Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści, jed­no­cze­śnie za­pew­nia­jąc, że pra­wa użyt­kow­ni­ków wy­ni­ka­ją­ce z ni­niej­sze­go do­ku­men­tu nie zo­sta­ną ogra­ni­czo­ne przez ich zgody.