Nasz Ze­spół

Nasz Sło­necz­ny Ze­spół bu­du­je­my przez róż­no­rod­ność. W Rol­tec pra­cu­ją ra­mię w ra­mię do­świad­cze­ni na­ukow­cy, tech­ni­cy oraz adep­ci kie­run­ków po­li­tech­nicz­nych. Łą­czy­my do­świad­cze­nie z en­tu­zja­zmem, uni­ka­to­wą wie­dzę z ba­da­nia­mi i in­no­wa­cja­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi. Każ­dy z nas może z peł­nym za­an­ga­żo­wa­niem roz­wi­jać swój po­ten­cjał. Wspól­nym mia­now­ni­kiem jest na­sza mi­sja i war­to­ści. Po­znaj nas!

Pa­weł Urbaniak
Dy­rek­tor Operacyjny
Pa­weł Urbaniak
Dy­rek­tor Operacyjny
Ma­rek Basta
Dy­rek­tor Techniczny
Ma­rek Basta
Dy­rek­tor Techniczny
Aga­ta Ustrzycka
Dy­rek­tor ds. HR
Aga­ta Ustrzycka
Dy­rek­tor ds. HR
Ad­rian Gałęziowski
Dy­rek­tor ds. In­for­ma­ty­za­cji i Automatyzacji
Ad­rian Gałęziowski
Dy­rek­tor ds. In­for­ma­ty­za­cji i Automatyzacji
An­drzej Miszczuk
Kie­row­nik Laboratorium
An­drzej Miszczuk
Kie­row­nik Laboratorium
Jo­an­na Maciejewska
In­ży­nier R&D
Jo­an­na Maciejewska
In­ży­nier R&D
Ajay Na­ra­sim­ha­mur­thy
Star­szy In­ży­nier R&D
Ajay Na­ra­sim­ha­mur­thy
Star­szy In­ży­nier R&D
Iza­be­la Puzanow
Spe­cja­li­sta ds. Za­mó­wień i Logistyki
Iza­be­la Puzanow
Spe­cja­li­sta ds. Za­mó­wień i Logistyki
Miesz­ko Olejniczak
In­ży­nier ds. Charakteryzacji
Miesz­ko Olejniczak
In­ży­nier ds. Charakteryzacji
Mo­ni­ka Giec
Księ­go­wa
Mo­ni­ka Giec
Księ­go­wa
Mu­kul Bhatnagar
Star­szy Inż. ds. Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Mu­kul Bhatnagar
Star­szy Inż. ds. Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Do­mi­ni­ka Wieczorek
In­ży­nier R&D
Do­mi­ni­ka Wieczorek
In­ży­nier R&D
Kin­ga Karolczak
In­ży­nier Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Kin­ga Karolczak
In­ży­nier Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Hu­bert Siuba
Kie­row­nik Marketingu
Hu­bert Siuba
Kie­row­nik Marketingu
Gre­ta Adamek
Spe­cja­list­ka ds. Administracji
Gre­ta Adamek
Spe­cja­list­ka ds. Administracji
To­masz Wyszkowski
Głów­ny Konstruktor
To­masz Wyszkowski
Głów­ny Konstruktor
Łu­kasz Kłodziński-Paturej
Młod­szy In­ży­nier ds. Laminacji
Łu­kasz Kłodziński-Paturej
Młod­szy In­ży­nier ds. Laminacji
Ire­ne­usz Wojtyczka
Tech­nik Utrzy­ma­nia Ruchu
Ire­ne­usz Wojtyczka
Tech­nik Utrzy­ma­nia Ruchu
Ka­ta­rzy­na Zubek
Młod­szy In­ży­nier R&D
Ka­ta­rzy­na Zubek
Młod­szy In­ży­nier R&D
Adam Wal­czak
Tech­nik Laboratorium
Adam Wal­czak
Tech­nik Laboratorium

Nasz Ze­spół two­rzą również:

Be­ata Ba­sta
Dy­rek­tor ds. Pro­jek­tów Strategicznych

Mar­cin Mo­raw­ski
Star­szy In­ży­nier R&D

Ja­kub Gą­sior
Kie­row­nik Produkcji

Łu­kasz Ku­rza­wa
Kie­row­nik ds. Eks­plo­ata­cji In­sta­la­cji Technologicznych

Ar­tur Że­la­zny
Kie­row­nik Urzy­ma­nia Ruchu

Nina Ko­chel
In­ży­nier R&D

Bła­żej Ko­wal­czyk
Pro­gra­mi­sta

Wik­tor Po­stek
Spe­cja­li­sta ds. Utrzy­ma­nia Ruchu

Lutz Gu­en­ther
 Kon­sul­tant Techniczny

We­ro­ni­ka Mu­ra­wa
Księ­go­wa

Łu­kasz  Po­mie­tło
Pro­gra­mi­sta Ma­szyn CNC

Ewe­li­na Ga­łę­ziow­ska
Spe­cja­li­sta ds. Administracyjnych

Mi­chał Skrzyp­czak
Tech­nik Utrzy­ma­nia Ruchu