Nasz Ze­spół

Nasz Ze­spół bu­du­je­my przez róż­no­rod­ność. W Rol­tec pra­cu­ją ra­mię w ra­mię do­świad­cze­ni na­ukow­cy, tech­ni­cy oraz adep­ci kie­run­ków po­li­tech­nicz­nych. Łą­czy­my do­świad­cze­nie z en­tu­zja­zmem, uni­ka­to­wą wie­dzę z ba­da­nia­mi i in­no­wa­cja­mi tech­no­lo­gicz­ny­mi. Każ­dy z nas może z peł­nym za­an­ga­żo­wa­niem roz­wi­jać swój po­ten­cjał. Wspól­nym mia­now­ni­kiem jest na­sza mi­sja i war­to­ści. Po­znaj nas!
Pa­weł Urbaniak
Dy­rek­tor Operacyjny
Pa­weł Urbaniak
Dy­rek­tor Operacyjny
Ma­rek Basta
Dy­rek­tor Techniczny
Ma­rek Basta
Dy­rek­tor Techniczny
Aga­ta Ustrzycka
Dy­rek­tor ds. HR
Aga­ta Ustrzycka
Dy­rek­tor ds. HR
Ad­rian Gałęziowski
Dy­rek­tor ds. In­for­ma­ty­za­cji i Automatyzacji
Ad­rian Gałęziowski
Dy­rek­tor ds. In­for­ma­ty­za­cji i Automatyzacji
An­drzej Miszczuk
Kie­row­nik Laboratorium
An­drzej Miszczuk
Kie­row­nik Laboratorium
Jo­an­na Maciejewska
In­ży­nier R&D
Jo­an­na Maciejewska
In­ży­nier R&D
Ajay Na­ra­sim­ha­mur­thy
Star­szy In­ży­nier R&D
Ajay Na­ra­sim­ha­mur­thy
Star­szy In­ży­nier R&D
Iza­be­la Puzanow
Spe­cja­li­sta ds. Za­mó­wień i Logistyki
Iza­be­la Puzanow
Spe­cja­li­sta ds. Za­mó­wień i Logistyki
Miesz­ko Olejniczak
In­ży­nier ds. Charakteryzacji
Miesz­ko Olejniczak
In­ży­nier ds. Charakteryzacji
Mo­ni­ka Giec
Księ­go­wa
Mo­ni­ka Giec
Księ­go­wa
Mu­kul Bhatnagar
Star­szy Inż. ds. Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Mu­kul Bhatnagar
Star­szy Inż. ds. Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Do­mi­ni­ka Wieczorek
In­ży­nier R&D
Do­mi­ni­ka Wieczorek
In­ży­nier R&D
Kin­ga Karolczak
In­ży­nier Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Kin­ga Karolczak
In­ży­nier Pro­ce­sów Cienkowarstwowych
Hu­bert Siuba
Kie­row­nik Marketingu
Hu­bert Siuba
Kie­row­nik Marketingu
Gre­ta Adamek
Spe­cja­list­ka ds. Administracji
Gre­ta Adamek
Spe­cja­list­ka ds. Administracji
Mar­ty­na Majak
Młod­szy In­ży­nier R&D
Mar­ty­na Majak
Młod­szy In­ży­nier R&D
Łu­kasz Kłodziński-Paturej
Młod­szy In­ży­nier ds. Laminacji
Łu­kasz Kłodziński-Paturej
Młod­szy In­ży­nier ds. Laminacji
Ire­ne­usz Wojtyczka
Tech­nik Utrzy­ma­nia Ruchu
Ire­ne­usz Wojtyczka
Tech­nik Utrzy­ma­nia Ruchu
Ka­ta­rzy­na Zubek
Młod­szy In­ży­nier R&D
Ka­ta­rzy­na Zubek
Młod­szy In­ży­nier R&D
Adam Wal­czak
Tech­nik Laboratorium
Adam Wal­czak
Tech­nik Laboratorium

Nasz Ze­spół two­rzą również:

Be­ata Ba­sta Dy­rek­tor ds. Pro­jek­tów Strategicznych

Mar­cin Mo­raw­ski Star­szy In­ży­nier R&D

Ja­kub Gą­sior Kie­row­nik Produkcji

Jo­an­na Ro­siń­ska Ko­or­dy­na­tor Dzia­łu Utrzy­ma­nia Ruchu

Ar­tur Że­la­zny Kie­row­nik Utrzy­ma­nia Ruchu

Nina Ko­chel In­ży­nier R&D

Wik­tor Po­stek Spe­cja­li­sta ds. Utrzy­ma­nia Ruchu

Lutz Gu­en­ther  Kon­sul­tant Techniczny

We­ro­ni­ka Mu­ra­wa Księ­go­wa

Łu­kasz  Po­mie­tło Pro­gra­mi­sta Ma­szyn CNC

Ewe­li­na Ga­łę­ziow­ska Spe­cja­li­sta ds. Administracyjnych

Ja­kub Śli­wiń­ski Kie­row­nik Ze­spo­łu PVD / Ewaporacji

Mi­chał Skrzyp­czak Tech­nik Utrzy­ma­nia Ruchu

Ja­ro­sław Woź­niak Młod­szy In­ży­nier Elektryk

Ma­ciej Ko­niecz­ny Spe­cja­li­sta ds. In­te­gra­cji Mo­du­łów PV

Ma­rze­na Idziak Li­der Produkcji

Piotr Soł­ty­siak Li­der Produkcji

Da­ria Kacz­ma­rek Pra­cow­nik Produkcji

Bar­tło­miej Li­siec­ki Pra­cow­nik Produkcji

Anna Bo­ber Pra­cow­nik Produkcji

Jo­an­na Mi­ko­łaj­czak Pra­cow­nik Produkcji