Fa­bry­ka pa­ne­li CIGS

Rol­tec już 2024 roku pla­nu­je uru­cho­mie­nie pierw­szej w Pol­sce fa­bry­ki cien­ko­war­stwo­wych ogniw fo­to­wol­ta­icz­nych w tech­no­lo­gii CIGS. Sto­pień za­awan­so­wa­nia prac la­bo­ra­to­ryj­nych w Rol­tec po­zwa­la nam na roz­wi­ja­nie pro­duk­cji ogniw CIGS na dużą ska­lę, z za­cho­wa­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów ja­ko­ści i powtarzalności.

Pro­jekt obej­mu­je bu­do­wę i uru­cho­mie­nie za­kła­du pro­duk­cyj­ne­go pa­ne­li fo­to­wol­ta­icz­nych, w tym hali pro­duk­cyj­no-ma­ga­zy­no­wej z anek­sem tech­no­lo­gicz­nym i czę­ścią so­cjal­ną oraz bu­dyn­ku biu­ro­we­go wraz z za­go­spo­da­ro­wa­niem te­re­nu i nie­zbęd­ną in­fra­struk­tu­rą techniczną.

Pa­ne­le fo­to­wol­ta­icz­ne o wy­so­kiej spraw­no­ści pro­du­ko­wa­ne we wro­cław­skiej fa­bry­ce będą od­po­wie­dzią na ro­sną­ce za­po­trze­bo­wa­nie ryn­ku od­na­wial­nych źró­deł ener­gii. Pra­gnie­my re­ali­zo­wać na­szą Mi­sję two­rze­nia bar­dziej zrów­no­wa­żo­nej przy­szło­ści. Wie­rzy­my, że na­sza stra­te­gia biz­ne­so­wa i in­we­sty­cyj­na wpi­sze się w ramy Po­li­ty­ki Zrów­no­wa­żo­ne­go Roz­wo­ju ONZ i UE, po­zo­sta­jąc na sta­łe pod­sta­wą na­sze­go po­dej­ścia do roz­wo­ju i prak­tyk operacyjnych.

Nie­miec­ka tech­no­lo­gia (So­li­bro GmbH) wdra­ża­na i sta­le udo­sko­na­la­na w Rol­tec po­zwa­la na ko­mer­cja­li­za­cję re­wo­lu­cyj­ne­go pro­duk­tu, któ­ry bę­dzie miał zna­czą­cą prze­wa­gę w każ­dym z aspek­tów (cena, szyb­kość i ła­twość mon­ta­żu, wy­daj­ność, gwa­ran­cja, es­te­ty­ka) nad ogni­wa­mi krzemowymi.

Es­te­tycz­ne, bez­ram­ko­we mo­du­ły za­pew­nią sta­bil­ną pro­duk­cję energii 

Mo­du­ły Rol­tec CIGS za­pew­nią pro­duk­cję ener­gii pod róż­ny­mi ką­ta­mi pa­da­nia pro­mie­ni sło­necz­nych, co prze­kła­da się na wyż­sze o 15% uzy­ski w prze­li­cze­niu na za­in­sta­lo­wa­ny kWp w po­rów­na­niu do pa­ne­li krzemowych. 

Pro­jekt w liczbach:

Tech­no­lo­gia CIGS

Cop­per In­dium Gal­lium and Se­le­ni­de, czy­li CIGS to tech­no­lo­gia cien­kich ogniw sło­necz­nych (fo­to­wol­ta­icz­nych) opar­ta na osa­dze­niu czte­rech pier­wiast­ków (mie­dzi, indu, galu, se­le­nu) na do­wol­nym pod­ło­żu. Z wie­lu in­nych tech­no­lo­gii wy­róż­nia ją naj­lep­sza od­po­wiedź wid­mo­wa, czy­li po­chła­nia­nie pro­mie­nio­wa­nia. Ol­brzy­mią za­le­tą na­szej tech­no­lo­gii jest jej wy­so­ka wy­daj­ność przy zu­ży­ciu ma­łej ilo­ści materiału.

Wy­trzy­ma­łość, efek­tyw­na pra­ca i es­te­ty­ka spra­wia, że CIGS pod­bi­ja ry­nek kon­struk­cyj­ny i bu­dow­la­ny. Cien­ko­war­stwo­we tech­no­lo­gie fo­to­wol­ta­icz­ne w prak­ty­ce wy­ko­rzy­stu­ją fo­to­wol­ta­ikę w prze­strze­ni miej­skiej i ar­chi­tek­tu­rze kra­jo­bra­zu (pa­ne­le fa­sa­do­we), two­rząc eko­lo­gicz­ne zin­te­gro­wa­ne roz­wią­za­nia BIPV (Bu­il­ding-in­te­gra­ted Pho­to­vol­ta­ics) i BAPV (Bu­il­ding-at­ta­ched Photovoltaics). 

Dzię­ki wy­so­kiej ab­sorp­cji na­wet sła­be­go na­świe­tle­nia i ni­skie­mu współ­czyn­ni­ko­wi tem­pe­ra­tu­ro­we­mu, mo­du­ły CIGS ce­chu­je wy­so­ka wy­daj­ność na­wet w trud­nych wa­run­kach. Nie­tok­sycz­ne i bez­piecz­ne ogni­wa pod­le­ga­ją w 98 % re­cy­klin­go­wi. Mo­du­ły Rol­tec znaj­dą za­sto­so­wa­nie przede wszyst­kim w tra­dy­cyj­nej ener­ge­ty­ce na po­trze­by przed­się­biorstw (far­my fotowoltaiczne).