SOLARBOT

Przed­mio­tem pro­jek­tu So­lar­Bot jest wy­eli­mi­no­wa­nie ist­nie­ją­cych tech­no­lo­gicz­nych prze­szkód, po­przez opra­co­wa­nie i wdro­że­nie no­wej tech­no­lo­gii umoż­li­wia­ją­cej bu­do­wę So­lar­Bo­tów – urzą­dzeń prze­zna­czo­nych do cy­klicz­ne­go czysz­cze­nia po­wierzch­ni ko­lek­to­rów farm fotowoltaicznych.

Ce­lem głów­nym prac B+R jest opra­co­wa­nie i wdro­że­nie roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne­go, któ­re umoż­li­wi sku­tecz­ne usu­wa­nie z po­wierzch­ni czysz­czo­nych ko­lek­to­rów sło­necz­nych za­nie­czysz­czeń zmniej­sza­ją­cych wy­daj­ność po­zy­ski­wa­nej ener­gii, w szcze­gól­no­ści pyłu po­cho­dze­nia or­ga­nicz­ne­go i in­nych za­bru­dzeń. Cy­klicz­ne czysz­cze­nie po­wierzch­ni ko­lek­to­rów fo­to­wol­ta­icz­nych od­by­wa się w spo­sób zauto­ma­ty­zo­wa­ny w zróż­ni­co­wa­nych wa­run­kach po­go­do­wych (rów­nież pod­czas opadów).

Pod­sta­wo­we pa­ra­me­try tech­nicz­ne So­lar­Bo­ta:

  • Masa 45kg
  • Pręd­kość prze­jaz­du 1 m/s
  • Po­suw ro­bo­czy gło­wi­cy au­to­ma­tycz­nie do­sto­so­wu­je się do bie­żą­ce­go sta­nu po któ­rym ak­tu­al­nie po­ru­sza się ro­bot czyszczący.
  • Pręd­kość ob­ro­to­wa przy czysz­cze­niu do­bie­ra­na przez pro­gram w za­leż­no­ści od stop­nia zapotrzebowania.
  • Lek­ka bar­dzo wy­trzy­ma­ła kon­struk­cja ze sto­pu alu­mi­nium za­pew­nia­ją­ca dużą sztyw­ność ca­łe­go ukła­du pod­czas ruchu.

Pro­jekt SOLARBOT w liczbach:

So­lar­Bo­ty pra­cu­ją­ce w ra­mach far­my fo­to­wol­ta­icz­nej są spię­te w je­den sys­tem przy po­mo­cy bez­prze­wo­do­wej ko­mu­ni­ka­cji z ser­we­rem. Two­rzą gru­pę ro­bo­tów czysz­czą­cych ste­ro­wa­nych cen­tral­nie przez za­pro­jek­to­wa­ne w tym celu al­go­ryt­my. Apli­ka­cja (do­stęp­na rów­nież w wer­sji mo­bil­nej) do­pa­su­je ruch i czas pra­cy urzą­dzeń do wa­run­ków at­mos­fe­rycz­nych da­nej lokalizacji.

So­lar­Bo­ty dzia­ła­ją w 2 trybach:

W try­bie czysz­cze­nia ro­bo­ty za po­mo­cą in­te­li­gent­nych szczo­tek za­pro­jek­to­wa­nych spe­cjal­nie do tego typu za­dań dba­ją o to aby pa­ne­le fo­to­wol­ta­icz­ne po­chła­nia­ły jak naj­więk­szą ilość świa­tła bez wzglę­du na kurz czy wa­run­ki at­mos­fe­rycz­ne.
W try­bie in­spek­cji za­awan­so­wa­ny al­go­rytm prze­twa­rza­nia ob­ra­zów (w pod­czer­wie­ni i w pa­śmie świa­tła wi­dzial­ne­go) do­ko­nu­je oce­ny sta­nu po­wierzch­ni i na bie­żą­co in­for­mu­je cen­tra­lę za po­mo­cą łą­czy ra­dio­wych o sta­nie (kon­dy­cji) pa­ne­la. W tym try­bie moż­na rów­nież wy­kry­wać uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne ta­kie jak pęk­nię­cia szkła czy rysy, któ­re wy­ma­ga­ją pod­ję­cia in­ter­wen­cji serwisowych.

So­lar­Bo­ty fir­my Rol­tec po­sia­da­ją wła­sne nie­za­leż­ne źró­dło za­si­la­nia co czy­ni je jesz­cze bar­dziej autonomicznymi.

In­we­sty­cja jest zgod­na z założeniami:

  • Stra­te­gii na rzecz in­te­li­gent­ne­go i zrów­no­wa­żo­ne­go roz­wo­ju sprzy­ja­ją­ce­go włą­cze­niu spo­łecz­ne­mu Europa2020 – pro­jekt wpły­nie na wdro­że­nie in­no­wa­cyj­nych roz­wią­zań i zwięk­sza po­ziom in­we­sty­cji in­no­wa­cyj­nych na te­re­nie UE. Wnio­sko­daw­ca do­ta­cji jako fir­ma sek­to­ra MŚP roz­wi­ja bazę prze­my­sło­wą, co wpły­wa na pod­nie­sie­nie kon­ku­ren­cyj­no­ści go­spo­dar­czej re­gio­nu oraz kra­jo­wej i europejskiej.
  • Zak­tu­ali­zo­wa­nej Stra­te­gii Roz­wo­ju Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go do 2020 „Wiel­ko­pol­ska 2020” — jed­ną z naj­bar­dziej per­spek­ty­wicz­nych branż jest pro­duk­cja ma­szyn i urzą­dzeń, re­ali­za­cja pro­jek­tu bez­po­śred­nio wpły­wa na re­ali­za­cję ce­lów stra­te­gii (cele 4.2, 6.1 i 6.5).
  • Re­gio­nal­nej Stra­te­gii In­no­wa­cji dla Wiel­ko­pol­ski na lata 2015–2020. Ak­tu­ali­za­cja (wdro­że­nie) no­wej tech­no­lo­gii pro­duk­cji ro­bo­tów prze­zna­czo­nych do cy­klicz­ne­go czysz­cze­nia po­wierzch­ni ko­lek­to­rów fo­to­wol­ta­icz­nych wpi­su­je się w ob­sza­ry in­te­li­gent­nej spe­cja­li­za­cji „Prze­mysł jutra”.
  • Stra­te­gię Roz­wo­ju Mia­sta Po­zna­nia 2020+ — pro­jekt wpi­su­je się w „No­wo­cze­sną przedsiębiorczość”.
EFRR_Samorzad_kolor-PL