Si-fac­to­ry

Si-Fac­to­ry jest pro­jek­tem pro­wa­dzo­nym przez Rol­tec rów­no­le­gle z pro­jek­tem fo­to­wol­ta­iki cien­ko­war­stwo­wej. Uru­cho­mi­li­śmy pro­duk­cję wy­so­kiej ja­ko­ści mo­no­kry­sta­licz­nych bi­fa­cjal­nych mo­du­łów krze­mo­wych. In­ten­syw­na roz­bu­do­wa: nowa hala i li­nia pro­duk­cyj­na jesz­cze w 2024 po­zwo­li na znacz­ną au­to­ma­ty­za­cję oraz sko­ko­wy wzrost pro­duk­cji. Pro­duk­cję łą­czy­my z bez­po­śred­nią re­ali­za­cją farm fotowoltaicznych.

Pro­jekt fi­nan­so­wa­ny i re­ali­zo­wa­ny w ca­ło­ści ze środ­ków fir­my słu­ży za­spo­ko­je­niu wła­snych po­trzeb ener­ge­tycz­nych. Cała pro­duk­cja kie­ro­wa­na jest bez­po­śred­nio do re­ali­za­cji na­szych in­sta­la­cji. Opra­co­wa­li­śmy i wdro­ży­li­śmy kom­plet­ny sys­tem farm so­lar­nych dla wszyst­kich ro­dza­jów po­wierzch­ni. Na­sze mo­du­ły mon­tu­je­my z po­mo­cą firm trze­cich na da­chach pła­skich, sko­śnych i na grun­cie. Pla­no­wa­ne w naj­bliż­szych la­tach in­sta­la­cje sza­cu­je­my na 40 MW. W 2024 roku re­ali­zu­je­my in­we­sty­cje w wo­je­wódz­twie wiel­ko­pol­skim, łódz­kim i dol­no­ślą­skim o łącz­nej mocy bli­sko 10 MW.

Mo­duł Bi­fa­cjal­ny Peł­ny G1 

Mo­du­ły Rol­tec Bi­fa­cial G1 po­sia­da­ją z obu stron szkło w prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­nych mo­du­łów. War­stwa ak­tyw­na znaj­du­je się z dwóch stron przez co ab­sorb­cja świa­tła na­stę­pu­je z obu stron (czy­li rów­nież świa­tła od­bi­te­go od pod­ło­ża). Mo­du­ły osią­ga­ją wy­daj­ność w punk­cie szczy­to­wym więk­szą o na­wet 30% w po­rów­na­niu do jed­no­stron­nych mo­du­łów PV (co jest za­leż­ne głów­nie od al­be­do pod­ło­ża). Do­dat­ko­wo tech­no­lo­gia szkło-szkło zwięk­sza ży­wot­ność mo­du­łu. Wy­ka­zu­je dużą od­por­ność na uszko­dze­nia me­cha­nicz­ne, mi­kro­pęk­nię­cia, mgłę sol­ną, amo­niak oraz ogień.

Typ mo­du­łu: BI­G1C­C72-PPY­YWW-NN

Tech­no­lo­gia produkcji

Mo­no­kry­sta­licz­ne krze­mo­we mo­du­ły fo­to­wol­ta­icz­ne, pro­du­ko­wa­ne są na czę­ścio­wo zauto­ma­ty­zo­wa­nej li­nii pro­duk­cyj­nej, gwa­ran­tu­ją­cej wy­so­ką ja­kość i po­wta­rzal­ność pro­ce­su. Rów­no­cze­śnie nasz dział ba­daw­czo-roz­wo­jo­wy pro­wa­dzi cią­głe pra­ce ma­ją­ce na celu po­pra­wę wy­daj­no­ści, ja­ko­ści i trwa­ło­ści na­szych modułów. 

Pierw­szym eta­pem pro­duk­cji mo­du­łów fo­to­wol­ta­icz­nych jest sze­re­go­we łą­cze­nie po­je­dyn­czych ogniw za po­mo­cą taśm po­łą­cze­nio­wych. Pod­czas pro­ce­su lu­to­wa­nia pra­cow­nik eli­mi­nu­je uszko­dzo­ne ogni­wa. Po­łą­czo­ne ogni­wa ukła­da­ne są na szy­bie po­kry­tej fo­lią EVA, a na­stęp­nie łą­czo­ne (lu­to­wa­ne) elek­trycz­nie ze sobą. Po po­łą­cze­niu, na­kła­da się ko­lej­ne war­stwy fo­lii EVA oraz har­to­wa­ną 3 mm szy­bę wierzch­nią, za­bez­pie­cza­ją­cą mo­duł przed dzia­ła­niem czyn­ni­ków ze­wnętrz­nych. Na­stęp­nie za­bez­pie­cza się brze­gi mo­du­łu spe­cjal­ną ta­śmą. Tak przy­go­to­wa­ny mo­duł pod­da­wa­ny jest (w pie­cu) la­mi­na­cji w tem­pe­ra­tu­rze ok. 140°C, gdzie ule­ga cał­ko­wi­tej her­me­ty­za­cji. W eta­pie koń­co­wym do spodniej po­wierzch­ni mo­du­łu mon­to­wa­na jest pusz­ka przy­łą­cze­nio­wa z przewodami.

Go­to­we mo­du­ły fo­to­wol­ta­icz­ne pod­da­wa­ne są kon­tro­li na sy­mu­la­to­rze pro­mie­nio­wa­nia sło­necz­ne­go w stan­dar­do­wych wa­run­kach te­sto­wa­nia (STC: 1000W/m2, 25°C, AM1.5G), gdzie okre­śla­ne są pa­ra­me­try elek­trycz­ne, ta­kie jak: moc mak­sy­mal­na (Wp), prąd zwar­cia (Isc), na­pię­cie ob­wo­du otwar­te­go (Voc).

Mo­du­ły speł­nia­ją wszyst­kie obo­wią­zu­ją­ce nor­my z za­kre­su pro­jek­to­wa­nia i bez­pie­czeń­stwa mo­du­łów fo­to­wol­ta­icz­nych (IEC61215, IEC61730, IEC63092, IEC TS 62941).

Pro­jekt Si-FAC­TO­RY w liczbach:

Na­sze realizacje

Re­ali­zu­je­my in­sta­la­cje so­lar­ne na da­chach i na grun­cie w opar­ciu o de­dy­ko­wa­ne i spraw­dzo­ne komponenty.

W skład kom­plet­nej in­sta­la­cji wchodzą:

  • mo­du­ły so­lar­ne G1,
  • kon­struk­cja wsporna,
  • fa­low­ni­ki Sofar,
  • oka­blo­wa­nie,
  • licz­ni­ki prądu,
  • apli­ka­cja monitorująca.

In­sta­lo­wa­nie far­my fo­to­wol­ta­icz­nej wią­że się czę­sto z bu­do­wą lub roz­bu­do­wą ist­nie­ją­cych sta­cji transformatorowych.