Obo­wią­zek informacyjny

Za­pra­sza­my do za­po­zna­nia się z
obo­wiąz­kiem in­for­ma­cyj­nym ad­mi­ni­stra­to­ra
stron dla:

Po­bierz plik pdf 

  • re­pre­zen­tan­tów stron, osób do kon­tak­tu i osób od­po­wie­dzial­nych za re­ali­za­cję umowy
  • klien­tów (klau­zu­la informacyjna)

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się rów­nież z na­szą Po­li­ty­ką Prywatności