Dla­cze­go Roltec?

ROLTEC two­rzo­ny jest przez gru­pę in­ter­dy­scy­pli­nar­nych spe­cja­li­stów re­pre­zen­tu­ją­cych świat na­uki i biz­ne­su. Two­rząc ze­spół pro­fe­sjo­na­li­stów wzię­li­śmy peł­ną od­po­wie­dzial­ność za na­sze dzia­ła­nia i obiet­ni­ce na rzecz re­duk­cji śla­du wę­glo­we­go oraz dba­ło­ści o śro­do­wi­sko na­tu­ral­ne. Je­ste­śmy pa­sjo­na­ta­mi i eks­per­ta­mi OZE. Pra­gnie­my prze­kra­czać gra­ni­ce tech­no­lo­gicz­ne i twór­cze. W Rol­tec opo­wia­da­my nowe i eks­cy­tu­ją­ce hi­sto­rie o fotowoltaice…

Hi­sto­ria innowacji

2019
sty­czeń
Star­tu­je­my!

Po­czą­tek dzia­łal­no­ści fir­my. Rol­tec zy­sku­je nowe po­miesz­cze­nia. Roz­po­czy­na­my wy­po­sa­ża­nie la­bo­ra­to­rium pro­jek­tu So­lar Fac­to­ry i warsz­ta­tu SolarBot.

2019
ma­rzec
Pierw­sza

Warsz­tat pro­jek­tu So­lar­Bot zy­sku­je pierw­szą ma­szy­nę — tokarkę.

2019
sier­pień
Fre­zu­je­my

Uru­cha­mia­my fre­zar­kę CNC, któ­ra po­zwo­li two­rzyć pod­ze­spo­ły SolarBota.

2019
paź­dzier­nik
Pierw­sze próbki

Uda­ne te­sty syn­te­zy siarcz­ku kad­mu (CdS).

2019
li­sto­pad
Ma­szy­na PVD

Uru­cho­mie­nie ma­szy­ny do na­no­sze­nia warstw.

2019
gru­dzień
Pierw­sze ogniwo

Stwo­rzy­li­śmy od pod­staw pierw­sze dzia­ła­ją­ce ogni­wo fo­to­wol­ta­icz­ne CIGS.

2020
sty­czeń
Pro­to­typ

Pierw­szy pro­to­typ So­lar­Bo­ta w koń­co­wej fa­zie realizacji.

2020
luty
Uda­ny test

Test pierw­sze­go pro­to­ty­pu So­lar­Bo­ta koń­czy się sukcesem!

2020
luty
Współ­pra­ca

Na­wią­zu­je­my współ­pra­cę z Uni­wer­sy­te­tem im. Mar­ci­na Lu­tra w Halle.

2020
ma­rzec
Mo­duł strukturyzowany

W Rol­tec po­wsta­je pierw­szy mo­duł CIGS struk­tu­ry­zo­wa­ny laserowo.

2020
ma­rzec
Nowa sie­dzi­ba

Roz­po­czę­cie bu­do­wy no­wej sie­dzi­by la­bo­ra­to­rium i So­lar Fac­to­ry — eks­pe­ry­men­tal­nej li­nii pro­duk­cyj­nej pa­ne­li CIGS Roltec.

2020
kwie­cień
Ela­stycz­ne ogniwo

Two­rzy­my ela­stycz­ne ogni­wo CIGS.

2020
gru­dzień
Wzrost spraw­no­ści

Struk­tu­ry­zu­je­my w peł­ni ma­gne­tro­no­we ogni­wo o spraw­no­ści prze­kra­cza­ją­cej 10%.

2021
luty
Ko­lej­ne egzemplarze

Po­wsta­ją ele­men­ty kon­struk­cyj­ne do ko­lej­nych 33 sztuk SolarBotów.

2021
maj
Pa­ro­wa­na warstwa

Two­rzy­my ogni­wa fo­to­wol­ta­icz­ne z pa­ro­wa­ną war­stwą CIGS.

2021
li­piec
So­lar Factory

Nowy bu­dy­nek pro­jek­tu So­lar Fac­to­ry uzy­sku­je koń­co­wy kształt.

2021
sier­pień
Ko­lej­na faza

Roz­po­czy­na­my 2 fazę pro­jek­to­wa­nia i udo­sko­na­la­nia kon­cep­cji SolarBota.

2021
wrze­sień
Roz­bu­do­wa

La­bo­ra­to­rium zy­sku­je stre­fę czy­stą, mi­kro­skop elek­tro­no­wy i ma­szy­nę do struk­tu­ry­za­cji (PVD).

2021
gru­dzień
Wzmoc­nie­nia

Za­trud­nia­my no­wych spe­cja­li­stów i pa­sjo­na­tów fotowoltaiki.

2022
ma­rzec
Wscho­dzi słońce

Pro­jek­to­wa­na li­nia pro­duk­cyj­na zy­sku­je nowy sy­mu­la­tor słoń­ca i pi­ko­se­kun­do­wy la­ser do strukturyzacji.

2022
ma­rzec
Bez kad­mu

Two­rzy­my mi­ni­mo­du­ły fo­to­wol­ta­icz­ne bez kad­mu i w peł­ni struk­tu­ry­zo­wa­ne la­se­ro­wo o spraw­no­ści 14%. Przy­łą­czo­ne ra­dio działa!

2023
paź­dzier­nik
Sze­ro­ki “Ho­ry­zont”

Pre­sti­żo­wy Hi-Bits to ko­lej­ny po SITA pro­jekt ba­daw­czy UE (w ra­mach pro­gra­mu Ho­ry­zont) ogniw CIGS, w któ­rym bie­rze­my udział w tym roku.