Po­li­ty­ka cookies

INFORMACJE OGÓLNE

Ser­wis in­ter­ne­to­wy ko­rzy­sta z in­for­ma­cji za­pi­sy­wa­nych za po­mo­cą pli­ków „Co­okie”, czy­li da­nych in­for­ma­tycz­nych, prze­cho­wy­wa­nych w urzą­dze­niach koń­co­wych użyt­kow­ni­ków prze­zna­czo­nych do ko­rzy­sta­nia ze stron in­ter­ne­to­wych. Pli­ki te po­zwa­la­ją roz­po­znać urzą­dze­nie użyt­kow­ni­ka i od­po­wied­nio wy­świe­tlać stro­nę in­ter­ne­to­wą do­sto­so­wa­ną do in­dy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. Za­zwy­czaj za­wie­ra­ją one na­zwę stro­ny in­ter­ne­to­wej, z któ­rej po­cho­dzą, czas prze­cho­wy­wa­nia ich na urzą­dze­niu koń­co­wym oraz uni­kal­ny numer.

RODZAJE WYKORZYSTYWANYCH PLIKÓW COOKIE

Ser­wis roltec.pl wy­ko­rzy­stu­je na­stę­pu­ją­ce pli­ki cookie:

  1. Nie­zbęd­ne: ko­niecz­ne do pra­wi­dło­we­go funk­cjo­no­wa­nia ser­wi­su – pli­ki prze­twa­rza­ne w opar­ciu o uspra­wie­dli­wio­ny in­te­res ad­mi­ni­stra­to­ra (art.6 ust. 1 lit. f RODO);
  2. Sta­ty­stycz­ne: po­zwa­la­ją one ba­dać ruch na stro­nie in­ter­ne­to­wej, po­zna­wać pre­fe­ren­cje na­szych użyt­kow­ni­ków, ana­li­zo­wać ich za­cho­wa­nie w ser­wi­sie oraz umoż­li­wia­ją in­te­rak­cje z ze­wnętrz­ny­mi sie­cia­mi i plat­for­ma­mi – pli­ki prze­twa­rza­ne w opar­ciu o do­bro­wol­ną zgo­dę użyt­kow­ni­ka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); mar­ke­tin­go­we­go: po­zwa­la­ją na do­sto­so­wa­nie wy­świe­tla­nych re­klam i tre­ści do pre­fe­ren­cji na­szych użyt­kow­ni­ków oraz pro­wa­dzić sper­so­na­li­zo­wa­ne kampanie
  3. mar­ke­tin­go­we – pli­ki prze­twa­rza­ne w opar­ciu o do­bro­wol­ną zgo­dę użyt­kow­ni­ka (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

CZAS PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIE

Pli­ki Co­okie wy­ko­rzy­sty­wa­ne przez ser­wis roltec.pl prze­cho­wy­wa­ne są zgod­nie z po­niż­szy­mi informacjami:

  • nie­zbęd­ne: są to pli­ki sta­łe, se­syj­ne (usu­wa­ne po za­mknię­ciu okna) oraz prze­cho­wy­wa­ne przez 30dni;
  • sta­ty­stycz­ne: są to pli­ki se­syj­ne (usu­wa­ne po za­mknię­ciu okna) oraz prze­cho­wy­wa­ne od 1 dnia do 2 lat;
  • mar­ke­tin­go­we­go: są to pli­ki se­syj­ne (usu­wa­ne po za­mknię­ciu okna) oraz prze­cho­wy­wa­ne od 1 dnia do 1 roku.

INFORMACJE SZCEGÓŁOWE

1. Stan­dar­do­wo więk­szość prze­glą­da­rek in­ter­ne­to­wych do­stęp­nych na ryn­ku do­myśl­nie ak­cep­tu­je za­pi­sy­wa­nie pli­ków Co­okie.
2. Użyt­kow­nik ma moż­li­wość okre­śle­nia wa­run­ków ko­rzy­sta­nia z pli­ków Co­okie za po­mo­cą usta­wień wła­snej prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej — ozna­cza to, że może np. czę­ścio­wo ogra­ni­czyć (np. cza­so­wo) lub cał­ko­wi­cie wy­łą­czyć moż­li­wość za­pi­sy­wa­nia pli­ków co­okie na swo­im urzą­dze­niu — w tym ostat­nim przy­pad­ku może mieć to wpływ na nie­któ­re funk­cjo­nal­no­ści ser­wi­su.
3. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje na te­mat zmia­ny usta­wień do­ty­czą­cych pli­ków Co­okie oraz ich sa­mo­dziel­ne­go usu­wa­nia w naj­po­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach in­ter­ne­to­wych do­stęp­ne są w dzia­le po­mo­cy prze­glą­dar­ki in­ter­ne­to­wej.
4. Ser­wis roltec.pl ko­rzy­sta z usłu­gi Go­ogle Ana­ly­tics – szcze­gó­ło­we in­for­ma­cje o tym jak Go­ogle wy­ko­rzy­stu­je dane gro­ma­dzo­ne pod­czas ko­rzy­sta­nia z wi­tryn i apli­ka­cji part­ne­rów do­stęp­ne są pod ad­re­sem: www.google.com/policies/privacy/partners/

Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się rów­nież z na­szą Po­li­ty­ką Prywatności