Hi-BITS

Stan­dar­do­we ogni­wa sło­necz­ne CIGS sto­su­ją mo­lib­den jako tyl­ną elek­tro­dę i osią­ga­ją 23% spraw­no­ści. Aby jed­nak móc prze­kro­czyć tę gra­ni­cę, zbli­ża­jąc się tym sa­mym do li­mi­tu Schoc­kleya-Qu­eis­se­ra, po­stu­lu­je się zmia­nę pa­ra­dyg­ma­tu i za­sto­so­wa­nie al­ter­na­tyw­nej struk­tu­ry ogniwa.
Ce­lem pro­jek­tu Hi-BITS jest opra­co­wa­nie ar­chi­tek­tu­ry ogni­wa sło­necz­ne­go na ba­zie CIGS z prze­źro­czy­stą, tyl­ną elek­tro­dą, któ­ra w przy­szło­ści mo­gła­by za­stą­pić molibden.

Prze­źro­czy­stość elek­tro­dy w za­kre­sie wi­dzial­nym i bli­skiej pod­czer­wie­ni gwa­ran­tu­je moż­li­wość ab­sorb­cji świa­tła sło­necz­ne­go z oby­dwu stron ogni­wa, do­dat­ko­wo zwięk­sza­jąc jego mak­sy­mal­ną wy­daj­ność. Otwo­rzy to rów­nież ko­lej­ne moż­li­wo­ści za­sto­so­wań tech­no­lo­gii CIGS. Pa­sy­wa­cja tego kon­tak­tu po­zwo­li tak­że zre­du­ko­wać gru­bość war­stwy ab­sorp­cyj­nej, zmniej­sza­jąc cykl pro­duk­cyj­ny oraz zu­ży­cie materiałów.

Nowa struk­tu­ra ogni­wa bę­dzie na­stęp­nie za­sto­so­wa­na w czte­rech róż­nych pro­to­ty­pach mo­du­łów fo­to­wol­ta­icz­nych: modu­łach bi­fa­cjal­nych, modu­łach ze zin­te­gro­wa­ną war­stwą tyl­ne­go re­flek­to­ra, modu­łach pół­prze­źro­czy­stych i modu­łach tan­de­mo­wych. Pro­to­ty­py zo­sta­ną prze­te­sto­wa­ne w wa­run­kach ze­wnętrz­nych, w czte­rech róż­nych lo­ka­li­za­cjach na te­re­nie Europy.

< >

Za­da­nia Rol­tec w ra­mach Pro­jek­tu Hi-BITS:

 • struk­tu­ry­za­cja la­se­ro­wa pro­to­ty­po­wych mo­du­łów i ogniw słonecznych,
 • en­kap­su­la­cja pro­to­ty­po­wych modułów,
 • stwo­rze­nie pół­prze­źro­czy­ste­go ogni­wa sło­necz­ne­go (Rol­tec li­de­rem zadania),
 • zba­da­nie zgod­no­ści mo­du­łów z nor­ma­mi i dy­rek­ty­wa­mi UE (Rol­tec li­de­rem zadania).

Do­dat­ko­wo, Rol­tec jest od­po­wie­dzial­ny za opra­co­wa­nie ra­por­tu zgod­no­ści pro­to­ty­po­wych mo­du­łów z wy­bra­ny­mi nor­ma­mi i re­gu­la­cja­mi UE w kon­tek­ście kil­ku wy­bra­nych za­sto­so­wań, m.in. fo­to­wol­ta­iki zin­te­gro­wa­nej w bu­dow­nic­twie (BIPV) czy agrofotowoltaiki.

Wię­cej in­for­ma­cji na stro­nie do­mo­wej pro­jek­tu.

Pro­jekt Hi-BITS w liczbach:

Part­ne­rzy projektu:

 • In­ter­na­tio­nal Ibe­rian Na­no­tech­no­lo­gy La­bo­ra­to­ry (INL)
 • French Na­tio­nal Cen­tre for Scien­ti­fic Re­se­arch (CNRS)
 • Cen­ter for So­lar Ener­gy and Hy­dro­gen Re­se­arch Baden‑Württem­berg (ZSW)
 • Up­psa­la uni­ver­si­ty (UU)
 • Swiss Fe­de­ral La­bo­ra­to­ries for Ma­te­rials Scien­ce and Tech­no­lo­gy (EMPA)
 • Uni­ver­si­ty of Lu­xem­burg (uni.lu)
 • Ca­ta­lo­nia In­sti­tu­te for Ener­gy Re­se­arch (IREC)
 • Mar­tin Lu­ther Uni­ver­si­ty Hal­le-Wit­ten­berg (MLU)
 • Mid­sum­mer AB (MIDS)
 • Sun­plug­ged – So­la­re Ener­gie­sys­te­me GmbH (SUN)
 • Gre­en­Del­ta GmbH (GDL)
 • Sa­int Go­ba­in Re­cher­che (SG)
 • Avan­cis GmbH (AVA)

Fi­nan­so­wa­ne przez Unię Eu­ro­pej­ską. Pro­gram: HO­RY­ZONT EU­RO­PA; iden­ty­fi­ka­tor pro­jek­tu: 101122203.
Wy­ra­żo­ne po­glą­dy i opi­nie są  wy­łącz­nie po­glą­da­mi au­to­ra (au­to­rów) i nie­ko­niecz­nie od­zwier­cie­dla­ją po­glą­dy Unii Eu­ro­pej­skiej. Ani Unia Eu­ro­pej­ska, ani or­gan przy­zna­ją­cy nie mogą po­no­sić za nie odpowiedzialności.