BENEFITY

Po­mo­że­my Ci zna­leźć się u Sie­bie. Wes­prze­my Cię w zmia­nie miej­sca za­miesz­ka­nia. Po­mo­że­my w za­ła­twie­niu for­mal­no­ści i aklimatyzacji.

Pa­kiet Relokacyjny

Ofe­ru­je­my kon­ku­ren­cyj­ne wy­na­gro­dze­nie, któ­re uza­leż­nio­ne jest w du­żej mie­rze od Two­je­go do­świad­cze­nia i umiejętności.

Atrak­cyj­ne wynagrodzenie

Po­dzie­li­my się z Tobą wie­dzą i do­świad­cze­niem. Sfi­nan­su­je­my szko­le­nie. Je­śli roz­wój za­wo­do­wy jest dla Cie­bie waż­ny, do­brze się u nas poczujesz. 

Szko­le­nia

Pra­cu­ją u nas wy­so­kiej kla­sy spe­cja­li­ści z ca­łe­go świa­ta, któ­rzy re­ali­zu­ją pro­jek­ty we współ­pra­cy z uczel­nia­mi i in­ny­mi ośrod­ka­mi badawczymi.

In­ter­dy­scy­pli­nar­ne projekty

Dba­my aby nasi pra­cow­ni­cy mo­gli bez­płat­nie pod­no­sić kwa­li­fi­ka­cje ję­zy­ko­we. Pra­cu­jąc u nas mo­żesz uczyć się wie­lu języków. 

Szko­le­nia językowe

W cza­sie nie­for­mal­nych spo­tkań ro­dzą się po­my­sły, two­rzy się też at­mos­fe­ra, re­la­cje i sy­ner­gia, któ­re są dla nas nie­zwy­kle cenne.

Du­uużo kawy