REKRUTACJA

Two­ja ka­rie­ra w Rol­tec za­czy­na się od pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go. Z na­sze­go punk­tu wi­dze­nia jest waż­ne, aby każ­da re­kru­ta­cja była ide­al­nie do­pa­so­wa­na za­rów­no do Two­ich, jak i na­szych po­trzeb. Eta­py na­sze­go pro­ce­su za­trud­nia­nia mają to zagwarantować.

W Rol­tec pra­cu­je­my kom­plek­so­wo i ta­kie też są na­sze cele. Za­wsze po­szu­ku­je­my no­wych ta­len­tów chcą­cych do­łą­czyć do na­sze­go ze­spo­łu. Ra­zem dą­ży­my do stwo­rze­nia ta­kich wa­run­ków, w któ­rych wszy­scy mogą wy­ko­rzy­sty­wać peł­nię swo­ich moż­li­wo­ści i będą ak­cep­to­wa­ni za to, kim są. Pra­ca w Rol­cec jest szan­są na roz­wój. Ofe­ru­je­my róż­ne pro­gra­my szko­le­nio­we, któ­re umoż­li­wia­ją osią­gnię­cie ko­lej­ne­go szcze­bla kariery.

Za­pra­sza­my do apli­ko­wa­nia na sta­no­wi­ska, któ­rych kry­te­ria przed­sta­wio­ne w ogło­sze­niu speł­niasz. Nie ma stra­te­gii two­rze­nia do­brych apli­ka­cji – naj­bar­dziej li­czy się to, jaką oso­bą je­steś. Aby jed­nak uła­twić Ci apli­ko­wa­nie, po­znaj szcze­gó­ły eta­pów re­kru­ta­cji:

ETAP PIERWSZY
Apli­ka­cja do programu

Wspa­nia­le, że chcesz do nas do­łą­czyć! Abyś miał pew­ność, że apli­ka­cja do nas do­tar­ła, wy­śle­my e‑maila po­twier­dza­ją­ce­go, że otrzy­ma­li­śmy Two­je CV.

ETAP DRUGI
Ana­li­za CV

Za­po­zna­je­my się z Two­im do­świad­cze­niem, wy­kształ­ce­niem i za­in­te­re­so­wa­nia­mi. Je­śli Two­ja apli­ka­cja od­po­wia­da na­szym po­trze­bom, spo­dzie­waj się telefonu.

ETAP TRZECI
Roz­mo­wa telefoniczna

W trak­cie krót­kiej roz­mo­wy te­le­fo­nicz­nej za­py­ta­my o do­świad­cze­nie, ocze­ki­wa­nia, do­stęp­ność. Je­ste­śmy chęt­ni po­słu­chać tak­że two­ich py­tań i na nie odpowiedzieć.

ETAP CZWARTY
Spo­tka­nie rekrutacyjne

W trak­cie bez­po­śred­nie­go spo­tka­nia po­znasz ma­na­ge­ra dzia­łu oraz przed­sta­wi­cie­la HR. Po­roz­ma­wia­my szcze­gó­ło­wo o sta­no­wi­sku pra­cy, two­im do­świad­cze­niu i wza­jem­nych oczekiwaniach.

ETAP PIĄTY
Za­koń­cze­nie pro­ce­su rekrutacji

Czas pod­jąć de­cy­zję, cza­sem za­pro­si­my cię do udzia­łu w case stu­dy albo na do­dat­ko­wą roz­mo­wę, wszyst­ko po to, byś kom­for­to­wo czuł się w no­wej roli.

ETAP SZÓSTY
In­for­ma­cja zwrot­na — Onboarding

Je­śli wszyst­ko po­szło po na­szej my­śli po­wi­ta­my cię na na­szym po­kła­dzie. Je­steś jed­nym z nas, z wiel­ką ra­do­ścią po­dzie­li­my się z tobą wie­dzą i doświadczeniem.

Po­zo­stań w kon­tak­cie w ra­mach na­szych przy­szłych ofert pra­cy.
Wy­ślij CV na ad­res rekrutacja@roltec.pl

Gdzie za­trud­nia­my?

faq

W Rol­tec mó­wi­my po pol­sku i an­giel­sku. Jed­nak to, czy roz­mo­wa bę­dzie pro­wa­dza­na  po an­giel­sku, za­le­ży w du­żej mie­rze od te­amu, do któ­re­go re­kru­tu­je­my i osób za­pro­szo­nych na roz­mo­wę. W ta­kich przy­pad­kach każ­do­ra­zo­wo in­for­mu­je­my z wy­prze­dze­niem, że roz­mo­wa bę­dzie od­by­wać się po angielsku.

Dłu­gość trwa­nia pro­ce­su re­kru­ta­cyj­ne­go uza­leż­nio­na jest od wie­lu czyn­ni­ków — jed­nak za­zwy­czaj sta­ra­my się od­po­wia­dać na wy­sła­ne apli­ka­cje w prze­cią­gu 2–3 ty­go­dni. W przy­pad­ku roz­mów re­kru­ta­cyj­nych każ­do­ra­zo­wo in­for­mu­je­my o cza­sie, w któ­rym wró­ci­my z in­for­ma­cją zwrotną.

Pra­ca w Cen­trum R&D  prze­no­si nasz po­ten­cjał i kre­atyw­ność na wyż­szy po­ziom, a tak­że po­ma­ga bu­do­wać na­szą wy­jąt­ko­wą kul­tu­rę pra­cy. Pre­fe­ru­je­my pra­cę na miej­scu. Za­cho­wu­je­my jed­nak ela­stycz­ność w kwe­stii pra­cy zdal­nej, w za­leż­no­ści od oko­licz­no­ści epi­de­mio­lo­gicz­nych i in­nych czyn­ni­ków. Wszyst­kie na­sze prze­strze­nie, w któ­rych pra­cu­je­my są wy­god­ne i nowoczesne.

Tak, pu­bli­ku­je­my wszyst­kie ogło­sze­nia o wszyst­kich wol­nych sta­no­wi­skach pra­cy do­stęp­nych dla ze­wnętrz­nych kan­dy­da­tów na na­szej stro­nie z ofer­ta­mi pracy.

Tak, mo­żesz apli­ko­wać na wszyst­kie sta­no­wi­ska, któ­re uznasz za od­po­wied­nie dla Cie­bie. Chęt­nie za­cho­wa­my też Two­ją apli­ka­cję do ce­lów przy­szłych re­kru­ta­cji, tak by do­pa­so­wać jak naj­le­piej Two­je do­świad­cze­nia i umie­jęt­no­ści do za­dań na sta­no­wi­sku pra­cy i dać Ci moż­li­wość rozwoju.

Tak, za­pra­sza­my do prze­sy­ła­nia CV. Chęt­nie do nie­go wró­ci­my, kie­dy po­ja­wi się wol­ne sta­no­wi­sko do­pa­so­wa­ne do Two­jej aplikacji.