Re­kru­ta­cja stała

Do­łącz do Nas!

Od na­ukow­ców do ma­na­ge­rów, Rol­tec sta­le po­szu­ku­je spe­cja­li­stów z róż­nych dzie­dzin. Je­śli je­steś kre­atyw­ny, go­to­wy do za­an­ga­żo­wa­nia i wza­jem­nej współ­pra­cy w in­no­wa­cyj­nych pro­jek­tach i chcesz zmie­rzyć się z wy­jąt­ko­wy­mi za­da­nia­mi, od­naj­dziesz swo­je miej­sce w na­szej fir­mie. Po­szu­ku­je­my spe­cja­li­stów z elek­tro­ni­ki, fo­to­wol­ta­iki, fi­zy­ki, che­mii, in­ży­nie­rii ma­te­ria­ło­wej oraz ochro­ny środowiska.
Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty (dane): CV
Nie za­po­mnij umie­ścić w do­ku­men­tach in­for­ma­cji o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji oraz for­mu­ły do­ty­czą­cej RODO.

Aby ubie­gać się o tę pra­cę, wy­ślij swo­je dane e‑mailem na rekrutacja@roltec.pl