Li­der Dzia­łu Utrzy­ma­nia Ruchu

 • Pro­duk­cja
 • Wro­cław
Rol­tec to pręż­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma w ob­sza­rze ba­dań i roz­wo­ju fo­to­wol­ta­iki. Rol­tec to rze­tel­ność i in­no­wa­cja w dzia­ła­niu. Głów­ne ob­sza­ry na­szej ak­tyw­no­ści to: fo­to­wol­ta­ika cien­ko­war­stwo­wa, pół­prze­wod­ni­ki, in­ży­nie­ria ma­te­ria­ło­wa, pro­ce­sy próż­nio­we, ana­li­za i po­mia­ry ma­te­ria­łów oraz ba­da­nia na­uko­we. W związ­ku z re­ali­zo­wa­ną we Wro­cła­wiu bu­do­wą fa­bry­ki cien­ko­war­stwo­wych mo­du­łów so­lar­nych po­szu­ku­je­my naj­lep­szych spe­cja­li­stów, któ­rzy będą mo­gli ra­zem z nami wpro­wa­dzać trans­for­ma­cję na pol­skim ryn­ku fotowoltaiki.

Za­da­nia:

W trak­cie bu­do­wy fabryki:

 • udział w cy­klicz­nych spo­tka­niach z pro­jek­tan­ta­mi i re­ali­za­to­ra­mi budowy,
 • współ­pra­ca z in­we­sto­ra­mi, pro­jek­tan­ta­mi, fir­ma­mi pod­wy­ko­naw­czy­mi i in­ny­mi ze­spo­ła­mi tech­nicz­ny­mi przy re­ali­za­cji zadań,
 • kre­owa­nie i nad­zo­ro­wa­nie pra­cy ze­spo­łu technicznego,
 • pro­wa­dze­nie do­ku­men­ta­cji pro­jek­to­wej, pil­no­wa­nie ter­mi­no­wo­ści, bu­dże­tu projektu,
 • pla­no­wa­nie oraz pro­wa­dze­nie co­dzien­nych spo­tkań z zespołem,
 • roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów w ze­spo­le, pra­ca nad kul­tu­rą or­ga­ni­za­cyj­ną i prze­pły­wem in­for­ma­cji w roz­pro­szo­nym zespole.

Po uru­cho­mie­niu produkcji:

 • or­ga­ni­zo­wa­nie i spra­wo­wa­nie nad­zo­ru nad pra­cą Dzia­łu Utrzy­ma­nia Ru­chu w tym nad­zo­ro­wa­nie re­ali­za­cji za­dań pod­le­głych pra­cow­ni­ków, pro­wa­dze­nie ewi­den­cji re­ali­zo­wa­nych zadań,
 • do­sko­na­le­nie we­wnętrz­nej or­ga­ni­za­cji pra­cy dzia­łu oraz opra­co­wy­wa­nie me­tod i for­my pra­cy pod­le­głych pracowników,
 • wdra­ża­nie i eg­ze­kwo­wa­nie pro­ce­dur za­pew­nia­ją­cych cią­głość pra­cy ma­szyn i urzą­dzeń produkcyjnych

Na­sze wymagania:

 • wy­kształ­ce­nie wyż­sze o kie­run­ku tech­nicz­nym (pre­fe­ro­wa­ne kie­run­ki: me­cha­ni­ka, au­to­ma­ty­ka, bu­do­wa ma­szyn lub pokrewne),
 • do­świad­cze­nia w za­rzą­dza­niu pro­jek­ta­mi oraz do­świad­cze­nia w in­sta­la­cji i uru­cha­mia­niu du­żych urzą­dzeń produkcyjnych,
 • mile wi­dzia­na prak­tycz­na wie­dza tech­nicz­na z za­kre­su eks­plo­ata­cji ma­szyn i urzą­dzeń przemysłowych,
 • bie­gła zna­jo­mość ję­zy­ka angielskiego,
 • mile wi­dzia­na prak­tycz­na zna­jo­mość me­to­do­lo­gii za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi np. PMP, CSM, Prin­ce, Agi­le, Safe oraz do­świad­cze­nie w wy­ko­rzy­sty­wa­niu opro­gra­mo­wa­nia do za­rzą­dza­nia pro­jek­ta­mi ta­kie jak JIRA, MS Pro­ject, Confluence.

Ofe­ru­je­my:

 • eks­cy­tu­ją­ce pro­jek­ty w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, moż­li­wość wno­sze­nia po­my­słów i pro­jek­to­wa­nia procesów,
 • moż­li­wość pra­cy w am­bit­nym, mię­dzy­na­ro­do­wym zespole,
 • in­dy­wi­du­al­ne moż­li­wo­ści dal­sze­go szko­le­nia i rozwoju,
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pracy.

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty: CV.

Nie za­po­mnij umie­ścić w do­ku­men­tach in­for­ma­cji o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji oraz for­mu­ły do­ty­czą­cej RODO.

Aby ubie­gać się o tę pra­cę, wy­ślij swo­je dane e‑mailem na rekrutacja@roltec.pl