Au­to­ma­tyk

 • Pro­duk­cja
 • Wro­cław

Rol­tec jest je­dy­nym w Pol­sce pro­du­cen­tem cien­ko­war­stwo­wych ogniw fo­to­wol­ta­icz­nych o wy­so­kiej spraw­no­ści, któ­re po­wsta­ją po­przez na­no­sze­nie i for­mo­wa­nie war­stwy CIGS z wy­ko­rzy­sta­niem im­pul­sów świetl­nych o du­żej in­ten­syw­no­ści. We Wro­cła­wiu bu­du­je­my peł­no­ska­lo­wą fa­bry­kę, dla­te­go obec­nie po­szu­ku­je­my Au­to­ma­ty­ków. Na tym sta­no­wi­sku bę­dziesz współ­pra­co­wać z wy­so­ko­wy­kwa­li­fi­ko­wa­ny­mi spe­cja­li­sta­mi i wspól­nie z nimi dbać o utrzy­ma­nie spraw­no­ści par­ku ma­szy­no­we­go Bę­dziesz czę­ścią so­lid­ne­go i pro­fe­sjo­nal­ne­go zespołu.

Za­kres obowiązków:

 • Pro­gra­mo­wa­nie sys­te­mów au­to­ma­ty­za­cji prze­my­sło­wej (OT),
 • Uru­cha­mia­nie maszyn/instalacji/oprogramowania,
 • Pro­to­ty­po­wa­nie i kon­ser­wa­cja sprzę­tu oraz opro­gra­mo­wa­nia opra­co­wy­wa­ne­go przez Roltec,
 • Pro­wa­dze­nie pre­zen­ta­cji i in­struk­ta­ży na te­mat IoT oraz au­to­ma­ty­za­cji prze­my­sło­wej dla po­zo­sta­łych człon­ków zespołu,
 • De­fi­nio­wa­nie i nad­zo­ro­wa­nie te­stów no­wych tech­no­lo­gii i rozwiązań,
 • Ra­por­to­wa­nie sys­te­mu pro­wa­dzo­nych prac.

Ocze­ki­wa­nia:

 • 2 lata do­świad­cze­nia w pro­gra­mo­wa­niu sys­te­mów au­to­ma­ty­ki prze­my­sło­wej (szcze­gól­nie w za­kre­sie roz­wo­ju i uru­cha­mia­nia maszyn),
 • Do­świad­cze­nie za­wo­do­we w pro­gra­mo­wa­niu PLC (głów­nie Siemens),
 • Zna­jo­mość sys­te­mów HMI/SCADA (WinCC),
 • Zna­jo­mość ro­bo­tów prze­my­sło­wych (szcze­gól­nie Kuka),
 • Do­świad­cze­nie z fa­low­ni­ka­mi prze­my­sło­wy­mi i ste­row­ni­ka­mi serwo,
 • Prag­ma­tycz­ne i pro­ak­tyw­ne po­dej­ście do za­rzą­dza­nia i do­star­cza­nia pracy,
 • Upraw­nie­nia za­wo­do­we E1, D1 (SEP),
 • Umie­jęt­no­ści komunikacyjne,
 • Prak­tycz­na zna­jo­mość ję­zy­ka angielskiego,
 • Co naj­mniej wy­kształ­ce­nie śred­nie techniczne,

Mile wi­dzia­ne:

 • Stu­den­ci i ab­sol­wen­ci kie­run­ków: me­cha­ni­ka i bu­do­wa ma­szyn, me­cha­tro­ni­ka, au­to­ma­ty­ka i ro­bo­ty­ka i pokrewnych,
 • Zna­jo­mość Dy­rek­ty­wy Maszynowej,
 • Upraw­nie­nia za­wo­do­we gru­py 2 i 3; E1, D1 (SEP),
 • Zna­jo­mość ję­zy­ka niemieckiego.

Ofe­ru­je­my:

 • In­te­re­su­ją­ce pro­jek­ty w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, moż­li­wość wno­sze­nia po­my­słów i pro­jek­to­wa­nia procesów,
 • Moż­li­wość pra­cy w am­bit­nym, mię­dzy­na­ro­do­wym zespole,
 • In­dy­wi­du­al­ne moż­li­wo­ści dal­sze­go szko­le­nia i rozwoju.
 • Pra­cę stacjonarną.
Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty (dane): CV
Pro­si­my o do­pi­sa­nie klauzuli:
Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych w pro­ce­sie rekrutacji.

Aby ubie­gać się o tę pra­cę, wy­ślij swo­je dane e‑mailem na rekrutacja@roltec.pl