In­ży­nier ds. Pro­ce­sów Magnetronowych

 • Pro­duk­cja
 • Wro­cław
Rol­tec to pręż­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma w ob­sza­rze ba­dań i roz­wo­ju fo­to­wol­ta­iki. Rol­tec to rze­tel­ność i in­no­wa­cja w dzia­ła­niu. Głów­ne ob­sza­ry na­szej ak­tyw­no­ści to: fo­to­wol­ta­ika cien­ko­war­stwo­wa, pół­prze­wod­ni­ki, in­ży­nie­ria ma­te­ria­ło­wa, pro­ce­sy próż­nio­we, ana­li­za i po­mia­ry ma­te­ria­łów oraz ba­da­nia na­uko­we. Po­szu­ku­je­my naj­lep­szych spe­cja­li­stów, któ­rzy będą mo­gli ra­zem z nami wpro­wa­dzać trans­for­ma­cję na pol­skim ryn­ku fotowoltaiki.

Za­da­nia:

 • współ­udział w dys­ku­sjach na­uko­wych i tech­nicz­nych do­ty­czą­cych pro­ce­sów ma­gne­tro­no­wych oraz po­wią­za­nych z roz­wo­jem produktu,
 • udział w re­ali­za­cji i pro­wa­dze­niu pro­jek­tów B+R,
 • prze­pro­wa­dza­nie te­stów i do­sko­na­le­nie pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go dla prze­my­sło­wych sys­te­mów ma­gne­tro­no­wych o du­żej przepustowości,
 • pro­jek­to­wa­nie pro­ce­sów produkcyjnych,
 • od­po­wie­dzial­ność za pa­ten­ty i mo­ni­to­ring tech­no­lo­gii magnetronowych,
 • współ­pra­ca z part­ne­ra­mi zewnętrznymi,

Na­sze wymagania:

 • wy­kształ­ce­nie wyż­sze tech­nicz­ne z dzie­dzi­ny fi­zy­ki, che­mii lub inżynierii,
 • co naj­mniej 3 lata do­świad­cze­nia za­wo­do­we­go w dzie­dzi­nie ob­słu­gi i kon­ser­wa­cji prze­my­sło­wych na­py­la­rek ma­gne­tro­no­wych dla du­żych powierzchni,
 • mile wi­dzia­ne do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu prze­my­sło­wych ba­dań B+R,
 • za­awan­so­wa­na wie­dza tech­nicz­na w prze­my­sło­wych me­to­dach po­wle­ka­nia, w szcze­gól­no­ści me­to­dach PVD,
 • do­świad­cze­nie w prze­my­sło­wych pro­jek­tach wdrożeniowych,
 • za­awan­so­wa­na wie­dza tech­nicz­na do­ty­czą­ca ana­li­zy cien­kich warstw,
 • mile wi­dzia­na umie­jęt­ność programowania,
 • bie­gła zna­jo­mość j. angielskiego,

Ofe­ru­je­my:

 • eks­cy­tu­ją­ce pro­jek­ty w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, moż­li­wość wno­sze­nia po­my­słów i pro­jek­to­wa­nia procesów,
 • moż­li­wość pra­cy w am­bit­nym, mię­dzy­na­ro­do­wym zespole,
 • in­dy­wi­du­al­ne moż­li­wo­ści dal­sze­go szko­le­nia i rozwoju,
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pracy.

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty: CV.

Nie za­po­mnij umie­ścić w do­ku­men­tach in­for­ma­cji o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji oraz for­mu­ły do­ty­czą­cej RODO.

Aby ubie­gać się o tę pra­cę, wy­ślij swo­je dane e‑mailem na rekrutacja@roltec.pl