Kie­row­nik Produkcji

 • Pro­duk­cja
 • Wro­cław

Rol­tec to pręż­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma w ob­sza­rze ba­dań i roz­wo­ju fo­to­wol­ta­iki. Rol­tec to rze­tel­ność i in­no­wa­cja w dzia­ła­niu. Głów­ne ob­sza­ry na­szej ak­tyw­no­ści to: fo­to­wol­ta­ika cien­ko­war­stwo­wa, pół­prze­wod­ni­ki, in­ży­nie­ria ma­te­ria­ło­wa, pro­ce­sy próż­nio­we, ana­li­za i po­mia­ry ma­te­ria­łów oraz ba­da­nia na­uko­we. W związ­ku z otwie­ra­niem przez Rol­tec li­nii pi­lo­ta­żo­wej pa­ne­li sło­necz­nych roz­bu­do­wu­je­my nasz ze­spół. Po­szu­ku­je­my naj­lep­szych spe­cja­li­stów jak rów­nież mło­dych uta­len­to­wa­nych osób, któ­re będą mo­gły ra­zem z nami wpro­wa­dzić trans­for­ma­cję na pol­skim ryn­ku fotowoltaiki.

De­dy­ko­wa­ne zadania:

 • współ­udział w dys­ku­sjach na­uko­wych i tech­nicz­nych do­ty­czą­cych pro­ce­sów PVD/ewaporacji ter­micz­nej (ther­mal eva­po­ra­tion) oraz po­wią­za­nych z roz­wo­jem produktu,
 • współ­udział i pro­wa­dze­nie pro­jek­tów R&D,
 • prze­pro­wa­dza­nie te­stów i do­sko­na­le­nie pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go dla prze­my­sło­wych sys­te­mów PVD/ewaporacji ter­micz­nej (ther­mal eva­po­ra­tion) o du­żej przepustowości,
 • nad­zór pro­ce­sów produkcyjnych,
 • od­po­wie­dzial­ność za pa­ten­ty i mo­ni­to­ring tech­no­lo­gii PVD/ewaporacji ter­micz­nej (ther­mal evaporation),
 • współ­pra­ca z part­ne­ra­mi zewnętrznymi,
 • za­rzą­dza­nie i ko­or­dy­no­wa­nie pra­cą pod­le­głe­go ze­spo­łu pracowników,
 • bu­do­wa­nie za­an­ga­żo­wa­nia i dba­nie o roz­wój pod­le­głych pracowników,
 • dba­nie o bez­pie­czeń­stwo pra­cow­ni­ków oraz za­cho­wa­nie norm pro­duk­cyj­nych i jakościowych,

Ocze­ki­wa­nia:

 • wy­kształ­ce­nie wyż­sze tech­nicz­ne z dzie­dzi­ny fi­zy­ki, che­mii lub inżynierii,
 • co naj­mniej 3 lata do­świad­cze­nia za­wo­do­we­go na po­dob­nym stanowisku,
 • mile wi­dzia­ne do­świad­cze­nie za­wo­do­we­go w dzie­dzi­nie ob­słu­gi i kon­ser­wa­cji prze­my­sło­wych na­py­la­rek próż­nio­wych PVD dla du­żych po­wierzch­ni, oraz w pro­wa­dze­niu prze­my­sło­wych ba­dań R&D,
 • za­awan­so­wa­na wie­dza tech­nicz­na w prze­my­sło­wych me­to­dach po­wle­ka­nia, w szcze­gól­no­ści me­to­dach PVD,
 • mile wi­dzia­ne do­świad­cze­nie w prze­my­sło­wych pro­jek­tach wdrożeniowych,
 • wy­so­ka go­to­wość do na­wią­zy­wa­nia no­wych kon­tak­tów, współ­prac oraz ob­sza­rów współpracy,
 • mile wi­dzia­na prak­tycz­na wie­dza tech­nicz­na do­ty­czą­ca ana­li­zy cien­kich warstw,
 • mile wi­dzia­na umie­jęt­ność programowania,
 • do­sko­na­łe umie­jęt­no­ści or­ga­ni­za­cyj­ne i komunikacyjne,
 • umie­jęt­ność wpro­wa­dza­nia zmian,
 • prak­tycz­na zna­jo­mość j. an­giel­skie­go, mile wi­dzia­na zna­jo­mość j. niemieckiego,
 • otwar­tość na wy­jaz­dy służbowe,

Ofe­ru­je­my:

 • In­te­re­su­ją­ce pro­jek­ty w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, moż­li­wość wno­sze­nia po­my­słów i pro­jek­to­wa­nia procesów,
 • Moż­li­wość pra­cy w am­bit­nym, mię­dzy­na­ro­do­wym zespole,
 • In­dy­wi­du­al­ne moż­li­wo­ści dal­sze­go szko­le­nia i rozwoju.
Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty (dane): CV
Pro­si­my o do­pi­sa­nie klauzuli:
Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych w pro­ce­sie rekrutacji.

Aby ubie­gać się o tę pra­cę, wy­ślij swo­je dane e‑mailem na rekrutacja@roltec.pl