Pra­cow­nik produkcji

Rol­tec to pręż­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma w ob­sza­rze ba­dań i roz­wo­ju fo­to­wol­ta­iki. Rol­tec to rze­tel­ność i in­no­wa­cja w dzia­ła­niu. Głów­ne ob­sza­ry na­szej ak­tyw­no­ści to: fo­to­wol­ta­ika cien­ko­war­stwo­wa, pół­prze­wod­ni­ki, in­ży­nie­ria ma­te­ria­ło­wa, pro­ce­sy próż­nio­we, ana­li­za i po­mia­ry ma­te­ria­łów oraz ba­da­nia na­uko­we. W związ­ku z otwie­ra­niem przez Rol­tec li­nii pi­lo­ta­żo­wej pa­ne­li sło­necz­nych roz­bu­do­wu­je­my nasz ze­spół. Po­szu­ku­je­my naj­lep­szych spe­cja­li­stów jak rów­nież mło­dych uta­len­to­wa­nych osób, któ­re będą mo­gły ra­zem z nami wpro­wa­dzić trans­for­ma­cję na pol­skim ryn­ku fotowoltaiki.

Za­kres obowiązków:

 • Wy­ko­ny­wa­nie i mon­taż kom­po­nen­tów mo­du­łów fotowoltaicznych,
 • Ozna­cza­nie i pa­ko­wa­nie pro­duk­tu gotowego,
 • Ob­słu­ga spe­cja­li­stycz­nych ma­szyn i urządzeń,
 • Inne pra­ce produkcyjne

Wy­ma­ga­nia:

 • Dys­po­zy­cyj­ność, za­an­ga­żo­wa­nie w po­wie­rzo­ne zadania,
 • Zdol­no­ści manualne,
 • Umie­jęt­ność pra­cy w zespole
 • Go­to­wość do pod­ję­cia pra­cy w sys­te­mie go­dzin po­po­łu­dnio­wych — II zmiana

Mile wi­dzia­ne:

 • Wy­kształ­ce­nie min. średnie,
 • Zna­jo­mość ję­zy­ka angielskiego,

NIE WY­MA­GA­MY DO­ŚWIAD­CZE­NIA — WSZYST­KIE­GO CIĘ NAUCZYMY

Ofe­ru­je­my:

 • In­te­re­su­ją­ce pro­jek­ty w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, moż­li­wość wno­sze­nia po­my­słów i pro­jek­to­wa­nia procesów,
 • Moż­li­wość pra­cy w am­bit­nym, mię­dzy­na­ro­do­wym zespole,
 • In­dy­wi­du­al­ne moż­li­wo­ści dal­sze­go szko­le­nia i rozwoju.
Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty (dane): CV
Pro­si­my o do­pi­sa­nie klauzuli:
Wy­ra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie mo­ich da­nych oso­bo­wych dla po­trzeb nie­zbęd­nych w pro­ce­sie rekrutacji.

Aby ubie­gać się o tę pra­cę, wy­ślij swo­je dane e‑mailem na rekrutacja@roltec.pl