Tech­nik Mechanik

Rol­tec to pręż­nie roz­wi­ja­ją­ca się fir­ma w ob­sza­rze ba­dań i roz­wo­ju fo­to­wol­ta­iki. Rol­tec to rze­tel­ność i in­no­wa­cja w dzia­ła­niu. Głów­ne ob­sza­ry na­szej ak­tyw­no­ści to: fo­to­wol­ta­ika cien­ko­war­stwo­wa, pół­prze­wod­ni­ki, in­ży­nie­ria ma­te­ria­ło­wa, pro­ce­sy próż­nio­we, ana­li­za i po­mia­ry ma­te­ria­łów oraz ba­da­nia na­uko­we. Po­szu­ku­je­my naj­lep­szych spe­cja­li­stów, któ­rzy będą mo­gli ra­zem z nami wpro­wa­dzać trans­for­ma­cję na pol­skim ryn­ku fotowoltaiki.

Za­da­nia:

 • na­pra­wa i mo­dy­fi­ka­cja ele­men­tów me­cha­nicz­nych wy­po­sa­że­nia – warsztat,
 • na­pra­wa, mo­dy­fi­ka­cja i inne in­ter­wen­cje w za­kre­sie spraw­no­ści i wy­daj­no­ści ma­szyn – li­nia produkcyjna,
 • uru­cha­mia­nie pro­to­ty­pów ukła­dów, testowanie,
 • ob­słu­ga ma­szyn CNC, to­ka­rek, na­rzę­dzi warsztatowych.

Na­sze wymagania:

 • do­świad­cze­nie na po­dob­nym sta­no­wi­sku pracy,
 • umie­jęt­ność ob­słu­gi ma­szyn CNC, tokarek.
 • zdol­no­ści ma­nu­al­ne, dokładność,
 • wy­kształ­ce­nie śred­nie tech­nicz­ne lub zawodowe.

Mile wi­dzia­ne:

 • upraw­nie­nia SEP.

Ofe­ru­je­my:

 • eks­cy­tu­ją­ce pro­jek­ty w ener­ge­ty­ce sło­necz­nej, moż­li­wość wno­sze­nia po­my­słów i pro­jek­to­wa­nia procesów,
 • moż­li­wość pra­cy w am­bit­nym, mię­dzy­na­ro­do­wym zespole,
 • in­dy­wi­du­al­ne moż­li­wo­ści dal­sze­go szko­le­nia i rozwoju,
 • przy­ja­zną at­mos­fe­rę pracy,
 • pra­cę w go­dzi­nach 8:00 – 16:00 od po­nie­dział­ku do piątku.

Wy­ma­ga­ne do­ku­men­ty: CV.

Nie za­po­mnij umie­ścić w do­ku­men­tach in­for­ma­cji o wy­ra­że­niu zgo­dy na prze­twa­rza­nie da­nych oso­bo­wych w celu re­kru­ta­cji oraz for­mu­ły do­ty­czą­cej RODO.

Aby ubie­gać się o tę pra­cę, wy­ślij swo­je dane e‑mailem na rekrutacja@roltec.pl